Ringkasan Khotbah

Sun, 29 Sep 2019
Ishak

Sun, 29 Sep 2019
Abraham(5)

Sun, 22 Sep 2019
Eli

Sun, 22 Sep 2019
Abraham(4)

Sun, 15 Sep 2019
Yeremia

Sun, 15 Sep 2019
Abraham(3)

Sun, 1 Sep 2019
Abraham(2)

Sun, 25 Aug 2019
Amos (2)

Sun, 25 Aug 2019
Abraham(1)

Sun, 18 Aug 2019
Amos (1)

Sun, 18 Aug 2019
Yakub

Sun, 11 Aug 2019
Yusuf